فرصت دیدار

صبح آمده خورشیدِ جهان گشته پدیدار لبخند بزن هدیه بده عشق به دلدار امروز غنیمت شِمر ای دوست که فردا شاید که مُیسّر نشود فرصتِ دیدار مهناز_رنجی پرستوی_مهاجر

موسیقی عشق

صف آراییِّ مُژگانِ سیاهت بگوید با دلم پـیـکار داری نگاهم می کنی با ناز ، گویی برای کُشتنم اصــرار داری تو هم عاشق شدی اما به ظاهر خیالِ توبه وُ انکــار داری کجا وصفِ رخت را می توان کرد هِزاران ماه در رخـســـار داری تو…