نگاه منتظر

“نه فانوسی کنار لحظه های تارمان مانده نه دیگر زلف تاکی ، بر سر دیوارمان مانده “ زِ عشق وعاشقی تنها ، نگاهی منتظر بر راه دلی محزون وُ ، حسرت بر تنِ سیگارمان مانده چنان غافل شدیم از حالِ هم، در روزهای سخت ببین…

تماشاگاه عالم

“ای جهانی محوِ رویت ، محو ِسیمای که ای؟ ای تماشاگاه ِ عالم ، در تماشایِ که ای ؟” مانده ام در ظلمت شب ای فروغ دیده ام روشنی بخش شب تار وُ دلارای که ای؟ تا سَحر با یادِ خوبت عشق بازی می کنم…

نازدانه

دستم به زلفت گر رسد، ای نازدانه خواهم زنم با مِهر ، گیسوی تو شانه گر دل به دلداری دهی؛ این را بدانکه خواهی به دیدارش رَوی باهر بهانه ای کاش می دیدم تو را در کوچه ی عشق یکبار دیگر زیر باران عاشقانه وقتی…

رسم عاشقی

سوخت پروانه درآتش شمع بی وقفه گریست جان فشانی در رهِ معشوق رسم عاشقیست

غروب پنجشنبه

در غروب پنج شنبه ، هیچ کس یادم نکرد بس که دلتنگم ، نِشسته برمَزارم گردِ غم